Save the date!

7.7.2023

Den 26-27 oktober, 2023 

Nordic Medcombjuderåterigenin till eninspirationsträffför landetsHHD-personal!

Under tvådagarträffasvi påScandic OpaleniGöteborg. Komochlåtdig inspirerasav våraföreläsareochdinakollegorfrånandrakliniker.

Åretstema: Hur tar vi ossframåt?

Tillsammansskaparvi livskvalitet!